Γράψε το χωριό που βρίσκεται ο παππούς Ελισσαίος. Αν η απάντησή σου είναι σωστή, θα μάθεις το τέλος της ιστορίας!